Thông Báo Thời Gian Hoạt Động – Phần Thưởng Hoạt Động Game

Tân Thủ Thân Mến Dưới Đây Là Thông Tin Hoạt Động Phần Thưởng Game Tân Thủ Nên Lưu Ý .

Hoạt Động Lồng Đèn Bang Hội .

Thời Gian Hoạt Động : 20 giờ mỗi tối tại cổng biện kinh hướng 6 giờ .

Phần thưởng giành cho bang hội mở thành công lồng đèn .

+ 3000 tiền đồng , 2000 hành hiệp lệnh .

+ 50 đá cường hóa , 50 ngôi sao may mắn .

+ 20 tinh trùng ngựa , 20 cỏ mỹ .

Hoạt động Đại Chiến boss và mở rương boss .

Thời Gian Hoạt Động : 20 giờ 30 mỗi tối tại chiến long động .

Phần thưởng 100% nhận được khi tiêu diệt boss .

+ 30 túi hành hiệp lệnh x50 .

+ 4 túi xu x500 .

+ 30 đá cường hóa , 30 ngôi sao may mắn .

+ 10 tinh trùng ngựa , 10 cỏ mỹ .

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được khi tiêu diệt boss ( tỉ lệ % ).

+ Bí kiếp kỹ năng 150 ( 24 , 25 , 26 ) Cấp .

+ Càn khôn song tuyệt bội .

+ Bảo rương minh phượng .

+ Đằng long lệnh .

+ Sách kỹ năng 180 .

Hoạt động Đại chiến boss Người Đẹp Corona .

Thời Gian Hoạt Động : 12 giờ 30 Trưa mỗi ngày  tại Biện Kinh Hướng 6 Giờ .

Phần thưởng 100% nhận được khi tiêu diệt boss .

+ 20 túi hành hiệp lệnh x50 .

+ 3 túi xu x500 .

+ 20 đá cường hóa ,  20 ngôi sao may mắn .

+ 5 tinh trùng ngựa , 5 cỏ mỹ .

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được khi tiêu diệt boss ( tỉ lệ % ).

+ Bí kiếp kỹ năng 150 ( 21 , 22 , 23, 24 , 25 , 26 ) Cấp .

+ Càn khôn song tuyệt bội .

+ Bảo rương minh phượng .

+ Đằng long lệnh .

+ Sách kỹ năng 180 .

Hoạt Động Phong Lăng Độ Quà Khủng  Tiêu Diệt  Boss Thủy Tặc.

Thời Gian Hoạt động : 9 giờ , 12 giờ , 15 giờ , 18 giờ , 23 giờ .

+ 3 tỉ điểm exp .

+ 100 hành hiệp lệnh .

+ 200 tiền đồng .

+ 5 đá cường hóa , 5 ngôi sao may mắn .

+ 2 tinh trùng ngựa , 2 cỏ mỹ .

+ 5 hành hiệp lệnh , 10 tiền đồng , 2 đá cường hóa , 2 ngôi sao khi thuyền rời bến còn sống sót ( chỉ 1 lần trong ngày ) .

Hoạt động Boss HKMP .

Thời gian boss xuất hiện : 2 giờ , 4 giờ , 6 giờ , 8 giờ , 10 giờ , 12 giờ , 14 giờ , 16 giờ , 18 giờ , 22 giờ .

Phần thưởng 100% nhận được khi tiêu diệt boss .

+ 10  hành hiệp lệnh .

+ 20 tiền đồng .

+ 2 đá cường hóa , 2 ngôi sao may mắn .

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được khi tiêu diệt boss ( tỉ lệ % ).

+ Bí kiếp kỹ năng 150 ( 21 , 22 , 23 ) Cấp .

+ Bảo rương minh phượng .

+ Sách kỹ năng 180 .

Hoạt động Kiếm Gia Dẫn Team Tung Hoành .

Thời gian hoạt động : Bắt đầu từ 8h30 đến 22h30 mỗi ngày .

Phần thưởng khi qua mỗi ải .

+ 2 hành hiệp lệnh .

+ 3 tiền đồng .

+ 80 triệu exp .

Phần thưởng khi giết boss ải cuối .

+ 100 hành hiệp lệnh .

+ 100 tiền đồng .

+ 5 ngôi sao may mắn , 5 đá cường hóa .

+ 3 cỏ mỹ , 2 tinh trùng ngựa .

Hoạt động Viêm đế thách đấu các tọa đội khác .

Thời gian hoạt động : Bắt đầu từ 8h30 đến 22h30 mỗi ngày .

Phần thưởng khi qua mỗi ải .

+ 2 hành hiệp lệnh .

+ 2 tiền đồng .

Phần thưởng khi qua ải thứ 10 .

+ 10 hành hiệp lệnh , 20 tiền đồng .

+ 3 ngôi sao may mắn , 5 đá cường hóa .

+ 1 tinh trùng ngựa , 1 cỏ mỹ .

Hoạt động Vượt ải .

Thời gian hoạt động : Bắt đầu từ phút thứ 00 đến 23 giờ mỗi ngày .

Phần thưởng khi qua mỗi ải .

+ 2 hành hiệp lệnh .

+ 2 tiền đồng .

Phần thưởng khi qua ải thứ 28 .

+ 10 hành hiệp lệnh , 20 tiền đồng .

+ 2 ngôi sao may mắn , 5 đá cường hóa .

+ 1 tinh trùng ngựa , 1 cỏ mỹ .

Hoạt động Vận tiêu .

Số lần nhận nhiệm vụ  : 5 lần / ngày .

Phần thưởng khi hoàn thành vân tiêu : 2 đá cường hóa , 2 ngôi sao máy mắn  , 5 hành hiệp lệnh .

Hoạt động Tín sứ .

Số lần nhận nhiệm vụ  : 2 lần / ngày .

Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ lần 1 : 3 tiền đồng , 2 hành hiệp lệnh , 2 ngôi sao may mắn , 2 đá cường hóa .

Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ lần 2 : 5 tiền đồng , 3 hành hiệp lệnh , 3 ngôi sao may mắn , 3 đá cường hóa , 1 tnh trùng và 1 cỏ mỹ .

Hoạt động Boss Sát thủ .

Số lần nhận nhiệm vụ  : 8 lần / ngày .

Phần thưởng khi Tiêu diệt boss sát thủ : 3 tiền đồng , 2 hành hiệp lệnh , 1 tinh trùng ngựa , 1 cỏ mỹ .